Job Details - Senior Library Assistant Victoria Gardens/Uwch Gynorthwyydd Llyfrgellydd

Senior Library Assistant Victoria Gardens/Uwch Gynorthwyydd Llyfrgellydd

Ref: HRA3505/7971

Salary: £21,322 - £24,491 per annum/£21,322 - £24,491 y flwyddyn
Closing Date: 12:00, 15 April 2021

INTERNAL APPLICANTS ONLY

Internal Applicants Only

Hours of work: 2 weekly rota: Week 1: Mon 9 – 5-30; Tues 9-5-30; Weds 9-5-30; Thurs 9-12-00; Fri 9-5-30; Sat 9-30 -1-00 Week 2: Mon 9 - 5-30; Tues 9- 5-30; Weds 9-5-30; Thurs 9 – 5-30; Fri 9- 5-30

Applications are invited from people with excellent interpersonal skills to apply for the post of Senior Library Assistant based at Neath Library, Victoria Gardens, Neath.

You will be expected to assist the Senior Branch Librarian in managing the day to day operation of the library with a team of staff to provide a wide range of library and information services to meet the changing needs of the community including the lending of books, E Resources together with traditional and on line information services.

The successful candidate will be expected to engage with the community and develop a range of cultural events and activities to encourage and promote use of the library service.

Candidates should preferably have a professional Library qualification together with relevant library experience or extensive experience of working in public libraries. Hours of work will include Saturday working for which an enhanced rate of pay will be made. The successful candidate will be expected to be flexible in hours of work and location.

Welsh language skills are desirable

Applications may be submitted in Welsh, applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

For an informal discussion, please contact Wayne John, County Librarian on 01639 899829 or email w.john@npt.gov.uk

You may apply online, download an application pack or contact the HR Employment Support Team by e-mail at jobs@npt.gov.uk or by telephone (01639) 686837 quoting the post title and reference number.

Wythnos 1: Dydd Llun 9-5.30; Dydd Mawrth 9-5.30; Dydd Mercher 9-5.30; Dydd Iau 9-12.00; Dydd Gwener 9-5.30; Dydd Sadwrn 9.30-1.00 Wythnos 2: Dydd Llun 9-5.30; Dydd Mawrth 9-5.30; Dydd Mercher 9-5.30; Dydd Iau 9-5.30; Dydd Gwener 9-5.30 Cyflog: £21,322 - £24,491 y flwyddyn Gradd 5 Adran a Lleoliad: Llyfrgell Castell-Nedd, Gardd Victoria, Castell-Nedd

Gwahoddir ceisiadau gan bobl, sydd â sgiliau rhyngbersonol rhagorol i ymgeisio am swydd Uwch Gynorthwyydd Llyfrgell wedi’i leoli yn Llyfrgell Castell-Nedd, Gardd Victoria, Castell Nedd.

Disgwylir i chi gynorthwyo Uwch Lyfrgellydd y Gangen i reoli gweithrediad y llyfrgell o ddydd i ddydd gyda thîm o staff i ddarparu ystod eang o wasanaethau llyfrgell a gwybodaeth i ddiwallu anghenion newidiol y gymuned gan gynnwys benthyca llyfrau, E Adnoddau ynghyd â gwasanaethau gwybodaeth traddodiadol ac ar-lein.

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgysylltu â’r gymuned a datblygu ystod o ddigwyddiadau a gweithgareddau diwylliannol i annog a hyrwyddo’r defnydd o’r gwasanaeth llyfrgell.

Yn ddelfrydol, dylai fod gan ymgeiswyr gymhwyster Llyfrgell proffesiynol ynghyd â phrofiad llyfrgell perthnasol neu brofiad helaeth o weithio mewn llyfrgelloedd cyhoeddus.

Bydd yr oriau gwaith yn cynnwys gweithio ar Ddydd Sadwrn a bydd cyfradd tâl uwch yn cael ei gwneud ar ei chyfer. Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn hyblyg mewn oriau gwaith a lleoliad.

Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch Wayne John, Llyfrgellydd Sirol ar 01639 899829 neu e-bostiwch w.john@npt.gov.uk

Gallwch wneud cais ar-lein, lawrlwytho pecyn cais neu gysylltu â'r Tim Cymorth Cyflogaeth AD trwy e-bostio jobs@npt.gov.uk neu drwy ffonio (01639) 686837 gan ddyfynnu teitl y post a’r cyfeirnod.

Welsh: Desirable

If you wish to conduct this process in Welsh, please contact the Employment Support Team on jobs@npt.gov.uk

Directorate:EDUCATION LEISURE & LIFELONG LEARNING
Section:COMMUNITY SERVICES
Hours:37 * please see rota
Contract:PERMANENT
Location:NEATH LIBRARY, VICTORIA GARDENS, NEATH