Job Details - Lunchtime Supervisors - YGG Pontardawe

Lunchtime Supervisors - YGG Pontardawe

Ref: HRC5001/7317

Salary: £9.00 yr awr, per hour
Closing Date: 12:00, 18 October 2019

Rydym yn awyddus i Goruchwylwyr Cinio i weithio o fewn yr ysgol hapus, ofalgar yma lle mae gweithio fel tîm yn hanfodol.

Mae'r swyddi yma yn ystod amseroedd cinio am 1 awr y dydd o ddydd Llun i Ddydd Gwener (neu ar gyfer diwrnodau penodol ) yn ystod y tymor yn unig.

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn gwbl ymroddedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, ac mae'n disgwyl i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymroddiad hwn. Mae gan ein hysgolion yr un ymroddiad i sicrhau bod ein holl blant a phobl ifanc yn cael eu diogelu a'u hamddiffyn a byddant yn gweithredu i ddiogelu eu lles. Wrth wraidd y broses recriwtio ar gyfer y swydd hon bydd asesiad recriwtio mwy diogel trylwyr i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael eu hamddiffyn.

Mae'r swydd hon yn amodol ar Ddatgeliad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (Plant).

Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol. Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg. Ni chaiff ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Gellir cael gwybodaeth pellach drwy gysylltu â Mr Ceri Emanuel, Pennaeth ar 01792 862136 Gellir lawr lwytho pecyn cais neu gysylltu gyda’r Tîm Recriwtio drwy e-bostio jobs@npt.gov.uk neu ffonio (01639) 686837 gan nodi’r cyfeirnod swydd.

Dyddiad cau: Dydd Gwener 18 Hydref am 12.00pm

Cyfweliadau – i'w trefnu We are seeking to appoint Lunchtime Supervisors to work within a happy, caring school, where a sense of team work is essential.

These posts are during lunchtimes for 1 hour per day from, Monday to Friday (or for specific days), term time only.

Neath Port Talbot Council is totally committed to safeguarding and promoting the welfare of children and young people and expects all staff and volunteers to share this commitment. Our schools are equally committed to ensuring the safety and protection of all children and young people and will take action to safeguard their wellbeing. The recruitment process for this post will be underpinned by rigorous safer recruitment assessment to ensure that children and young people are protected.

This post is subject to a Disclosure and Barring Service Enhanced Disclosure (Child).

Welsh language skills are desirable. Applications may be submitted in Welsh, applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

For further information, contact Mr Ceri Emanuel, Headteacher on 01792 862136

You may apply online, download an application pack or contact the HR Recruitment Team by e-mail at jobs@npt.gov.uk or by telephone (01639) 686837 quoting the post title and reference number.

Closing Date : Friday 18th October at 12.00pm

Interviews – To be confirmed.

If you wish to conduct this process in Welsh, please contact the Employment Support Team on jobs@npt.gov.uk

Directorate:EDUCATION LEISURE & LIFELONG LEARNING
Section:PRIMARY SCHOOLS
Hours:1 awr y dydd, 1 hour a day
Contract:PERMANENT
Location:YGG PONTARDAWE